RESOURCES

Uko Wagaburira Umwana Guhera ku mezi atandatu

Year of Publication: 2022

This brochure summarizes the key messages on how to feed your baby from 6 up to 24 months. It targets primarily mothers / parents of babies from 6 up to 24 months of age. It highlights and answers questions on the following topics:

– What you need to know on giving your baby complementary foods from 6 up to 24 months. – Others useful information you need to know – Maintaining hygiene during preparation and keeping foods – Increase the amount of meal as your baby grow up – Other important messages you should know

Aka gatabo gakubiyemo ubutumwa bugamije kugeza imbere imirire iboneye y’umwana guhera ku mezi atandatu. Kagenewe mbere na mbere ababyeyi bafite abana kuwa ku mezi 6 kugeza ku mezi 24. Ubutumwa bw’ingenzi bukubiyemo ni ubu bukurikira:

– Ibyo ugomba kumenya – Ibindi ugomba kumenya – Isuku mu gutegura no kubiha ibiribwa – Ongera igaburo uku umwana agenda akura – Ibindi ukwiye kumenya