Parents, Immunize Your Child

Parents, Immunize Your Child

Year of Publication: 

This poster, produced by the Rwanda Ministry of Health. provides key information on child Immunization. It emphasizes that parents are requested to immunize their children, and explains that starting from birth, a child should be immunized in accordance to the immunization programme of the Ministry of Health.

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda. Itanga amakuru y'ingezi ku bijyanye n'ikingiza ry'abana: buri mubyeyi arasabwa gukingiza abana hakurikijwe gahunda ya Ministeri y'Ubuzima. 

If you plan to use or adapt this resource you must get permission from the organization. Please contact malick.kamali@rbc.gov.rw