Search results

The 2019-20 Rwanda Demographic and Health Survey (RDHS) is the sixth such survey conducted in Rwanda, following those implemented in 1992, 2000, 2005, 2010, and 2014-15.

Icyegeranyo cya 6 ku miturire n’ubuzima mu Rwanda cyasohotse muri 2019-2020 kije gikurikira ibindi byakibanjirije byasohotse mu  1992, 2000, 2005, 2010, and 2014-15.

This video instructs the viewer how to properly wash hands.  It is most appropriate for those living in urban areas where most facilities for hygiene are indoors.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibikenerwa mu koza intoki biba biri muzu babamo cyangwa bakoreramo.

This video provides instruction on the proper way to wash hands, and is most suitable to those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu cyaro.

This video provides instruction on how to properly brush one's teeth.  It is intended for those living in urban areas where hygiene facilities are located indoors. 

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibyangombwa by'isuku usanga biri mu nzu imbere.

This video provides useful information on how to properly brush one's teeth. It is appropriate for those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu giturage

This is part of a video series on malaria. In this video, viewers see service providers urging patients to adhere to their chosen method of family planning, and at the same time addresses misinformation about the causes of malaria. Also included is information about preventing malaria, malaria treatment, and community engagement. 

Mu gice cya gatanu muganga arongera akitsa kuri gahunda zo kuboneza urubyaro, kunyomoza amakuru atariyo ku bitera malariya, gukaza ingamba zo kwirinda malariya, uruhare rw'abaturage kimwe no gufata neza imiti ya malariya mu gihe bayigusanzemo.

This brochure, produced by the Rwanda Ministry of Health, instructs villagers about the need for the to construct suitable latrines for their households.

Umusarani Ubereye Urugo rwacu : Imfashanyigisho yo Kubaka ni imfashanyigisho yakozwe na Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda.Igamije kwigisha abaturage ibipimo bagomba kugenderaho bacukura bakanubaka imisarani ibereye ingo zabo.Ibice bigize umusarani, kimwe n'Intera ugomba kubakwaho uvuye ku isoko y'am

This is part of a video series on malaria. The video addresses malaria prevention, treatment, and effects of malaria on children.  

Mu gice cya kabiri murabasha kwibonera zimwe mu ngamba zikomatanyije mu kurwanya malariya,ubuvuzi bwayo, kimwe n'ingaruka malariya igira ku bana bato

This video, part of a series of videos about malaria, addresses behavior of both men and women in combatting malaria.  It also shows men and women taking part in planning their families.  

Mu gice cya kane murabasha kwibonera aho abagore n'abagabo bashyira hamwe kugira ngo bafatire hamwe ingamba zihamye zo kurwanya malariya kimwe no kuboneza urubyaro

This video, part of a series of videos about malaria, shows treatment practices at the village level.  It also addresses the negative socio-economic effect of malaria on the family. In addition, the video addresses family planning and community engagement in malaria prevention.

Kuvura malariya ku rwego rw'umudugudu, kuboneza urubyaro, ingaruka z'imibereho n'ubukungu ku muryango warwaje malariya kimwe n'ibyemezo umuryango wiyemeje gufata ni bimwe mu bivugwaho muri iyi video "Ikinamico ku ndwara ya malariya igice cya Gatatu"

Pages