Search results

Brochure_Uburyo Buboneye bwo Kugaburira Umwana

This brochure is designed and adapted from the national counseling card. All images and key messages are harmonized and tailored to the target audience.

Iyi fashanyigisho, yakozwe hifashishijwe "national counseling card". Amashusho n'ubutumwa burimobyakozwe hagendewe kuri iyi "national counseling card". Iteganyijzwe gukoreshwa mu gutanga ubutumwa bugamije guhindura imyitwarire y'abagize umuryango urimo umwana uri munsi y'imyaka itanu.

This TV show was created for the Ministry of Health in Rwanda. It was part of a package of many communication tools to be used for teaching local communities the importance of the garden kitchen.

Iki kiganiro gica kuri za televisiya cyafashwe ku busabe bwa Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda. Kigamije gukangurira abaturarwanda mu midugudu batuyemo ,gusobanukirwa n'akamaro k'akarima k'Igikoni mu buryo bwo kuboneza imirire banarandura igwingira rikigaragara mu bana bari munsi y'Imyaka 5.

This is a music video by the popular Rwandan singers Dream Boys, created  for the Ministry of Health in Rwanda. This song provides key message on how to prevent stunting among children below 6 years.

Iyi video yakozwe na Dream Boys ,iyikorera Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda.

Iyi ndirimbo irakugezaho ubutumwa bw'ingenzi ku bijyanye no kurwanya igwingira mu bana bari munsi y'Imyaka 6

This poster was produced by the Rwanda Ministry of Health. It provides infomration about child feeding during a baby's first 1000 days.

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda iragaragaza ko umwana yujuje amezi 6 kwonsa bigomba gukomeza mu gihe atangiye guhabwa imfashabere.

This poster, produced by the Rwanda Ministry of Health, provides key information on balanced diet for pregnant women.

It states that a pregnant woman should eat a balanced diet in order to get all the required nutrients for herself as well as for the baby.

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda. Itanga amakuru y'ingezi ku bijyanye n'indyo yuzuye ku mugore utwite kugirango agire intunga mubiri  akekeneye ndetse n'izikenewe n'umwana atwite.  

This poster, produced by the Rwanda Ministry of Health, encourages exclusive breastfeeding for the first six months of a baby's life. 

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda. Itanga amakuru y'ingezi ku bijyanye n'indyo yuzuye ku mugore utwite, uburyo bwo kwonsa umwana amezi 6 ntacyo umuvangiye, Iyi Posteri ikwirakwizwa kandi n'Ikigo cy'igihugu gishinzwe isakaza makuru mubyo ubuzima. 

 

This poster, produced by the Rwanda Ministry of Health. provides key information on the nutritional needs of a baby during its first 1000 days of iife.

Iyi Posteri yakozwe na Ministere y'Ubuzima mu Rwanda. Itanga amakuru y'ingezi ku bijyanye n'indyo yuzuye ku mugore utwite, uburyo bwo kwonsa umwana,no gukingiza umwana. Iyi Posteri ikwirakwizwa kandi n'Ikigo cy'igihugu gishinzwe isakaza makuru mubo ubuzima. 

 

This video was created by the Ministry of Health in Rwanda.

Iyi video yakozwe na Ministeri y'Ubuzima mu Rwanda, igamije kwigisha abagore n'ababyeyi muri rusange :
1. Indyo ikwiriye mu gihe umubyeyi atwite
2.Ibikorwa n'ibidakorwa n'umubyeyi mu gihe atwite
3.Inshuro umubyeyi yipimisha igihe atwite
4.Konsa

This brochure summarizes the key messages on how to feed your baby from 6 up to 24 months. It targets primarily mothers / parents of babies from 6 up to 24 months of age.
It highlights and answers questions on the following topics:

Aka gatabo gakubiyemo ubutumwa bugamije kugeza imbere imirire iboneye y'umwana guhera ku mezi atandatu. Kagenewe mbere na mbere ababyeyi bafite abana kuwa ku mezi 6 kugeza ku mezi 24. Ubutumwa bw'ingenzi bukubiyemo ni ubu bukurikira:

Pages