Search results

This video brings discusses how communities should work together towards malaria prevention. It also shows how to integrate preventive measures into normal daily routines, and discusses the socioeconomic impacts of malaria on the country and on the family.  

Iyi videwo mu gice cyayo cya munani ije kukwereka uko imiryango igomba gushyira hamwe mu kwimakaza ibikorwa n'ingamba zikomatanyije zigamije kurwanya malariya.Kureba iyi video bituma urushaho gusobanukirwa n'ingaruka za malariya ku bukungu n'imibereho myiza by'umuryango wayirwaje.

This video illustrates the correct approach that the family should take toward malaria prevention.  It includes do's and don'ts about malaria prevention.  

Kureba iyi video biragusigira amakuru y'Imyitwarire y'abagize umuryango mu rwego rwo kurwanya Malariya.Ibyo gukora no kudakora hagamijwe kwirinda Malariya urabisanga muri iyi Videwo.

This video describes what malaria is, what causes it, its symptoms, diagnosis, treatment and tips for prevention.  It also touches upon myths and misinformation and community engagement.  

Kureba iyi videwo kuri Malariya biguha amakuru yuko iyi ndwara yandura,Ibimenyetso byayo, uko ivurwa ku rwego rw'umudugudu kimwe n'ibihuha bivugwa kuri Malariya

Iyi videwo kandi izatuma umenya uruhare rwawe n'urwabo muturanye mu rugamba rwo kurwanya malariya.

This video instructs the viewer how to properly wash hands.  It is most appropriate for those living in urban areas where most facilities for hygiene are indoors.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibikenerwa mu koza intoki biba biri muzu babamo cyangwa bakoreramo.

This video provides instruction on the proper way to wash hands, and is most suitable to those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze akarabe neza ku ntoki

Igenewe cyane cyane abatuye mu cyaro.

This video provides instruction on how to properly brush one's teeth.  It is intended for those living in urban areas where hygiene facilities are located indoors. 

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu mijyi aho ibyangombwa by'isuku usanga biri mu nzu imbere.

This video provides useful information on how to properly brush one's teeth. It is appropriate for those living in rural areas.

iyi video ifasha uyireba kubona amakuru n'imigirire akeneye kugira ngo yoze amenyo ye neza

Igenewe cyane cyane abatuye mu giturage

This is part of a video series on malaria. In this video, viewers see service providers urging patients to adhere to their chosen method of family planning, and at the same time addresses misinformation about the causes of malaria. Also included is information about preventing malaria, malaria treatment, and community engagement. 

Mu gice cya gatanu muganga arongera akitsa kuri gahunda zo kuboneza urubyaro, kunyomoza amakuru atariyo ku bitera malariya, gukaza ingamba zo kwirinda malariya, uruhare rw'abaturage kimwe no gufata neza imiti ya malariya mu gihe bayigusanzemo.

This is part of a video series on malaria. The video addresses malaria prevention, treatment, and effects of malaria on children.  

Mu gice cya kabiri murabasha kwibonera zimwe mu ngamba zikomatanyije mu kurwanya malariya,ubuvuzi bwayo, kimwe n'ingaruka malariya igira ku bana bato

This video, part of a series of videos about malaria, addresses behavior of both men and women in combatting malaria.  It also shows men and women taking part in planning their families.  

Mu gice cya kane murabasha kwibonera aho abagore n'abagabo bashyira hamwe kugira ngo bafatire hamwe ingamba zihamye zo kurwanya malariya kimwe no kuboneza urubyaro

Pages